Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye Büyür

Tescil ve Kayıt

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, diğer Kanunlar ve ilgili Mevzuatlar gereğince Ticaret Sicili Müdürlüğünce yapılması öngörülen iş ve hizmetleri yapmakla görevlidir.

DİKKAT !!! TÜM TESCİL İŞLEMLERİ MERSİS (MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ) ÜZERİNDEN YAPILMAKTADIR.

Ticaret Sicili Müdürlüğünün İş ve Hizmetleri

Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin kuruluş tescillerini yapmak ve durumlarında meydana gelen değişiklik tescilleri yapmak. (Unvan, adres, faaliyet konusu değişikliği, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, ana sözleşme değişikliği, birleşme, bölünme, tür değişikliği, hisse devri, imza tescilleri, terkinleri, genel kurullar, fesih ve tasfiyeler, ticareti terk vb.)

Ticaret Sicili Müdürlüğünce verilmesi öngörülen kanuni belgeleri vermek.(Sicil Tasdiknamesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Ortaklık Durum Belgesi, Ticaret Sicili Kayıt Bilgileri Formu, Ortaklar Pay Listesi Onayı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Onayı, 111. Madde(Merkez nakli) Belgesi, Suret Tasdiki, Bağ-kur Belgesi Onayı vb.)

Kamu kurum ve kuruluşlarının Müdürlüğümüze kayıtlı firmalar hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri yazılı olarak vermek.

Tasdik İşlemleri: Şirket kuruluşlarında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzalarının onayı, kuruluşu yapılan şirketlere ait ticari defterlerin açılış onayları, imza beyannameleri ve kooperatiflerce temsil yetkilerinin belirlendiği kararların onaylanma işlemlerinden oluşur

Harç Zorunluluğu

Müdürlükten harca tabi herhangi bir istemde bulunan veya örnek isteyen kimsenin isteği, harç ödenmedikçe karşılanmaz. Herkes sicilin içeriğini ve Müdürlükte saklanan tüm senet ve belgelerin onaylı örneklerinin veya bir olgunun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belgeleri, giderlerini ve harcını ödemek şartıyla alabilir.( 492 Sayılı Harçlar Kanunu, Ticaret Sicili Yönetmeliği - 27, 31)

HARÇ MİKTARLARI HER YIL 01 OCAK İTİBARİYLE MALİYE BAKANLIĞINCA ÇIKARTILAN TEBLİĞDE BELİRLENİR. BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASININ HARÇLARI BELİRLEME YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR. HARÇLAR ODAMIZ VEZNELERİ TARAFINDAN 01.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN TAHSİL EDİLMEKTEDİR.

Sicile Başvuru, Belgeler, Şekil, İçerik, Süre, Yetkililer

Tescil: Bir olgunun sicile geçirilmesi

Değişiklik : Tescil edilmiş bir olgudaki değişiklik dolayısıyla sicildeki kayıtların değiştirilmesini veya düzeltilmesini

Silinme : Tescil edilmiş olan bir olgunun ortadan kalkması veya sona ermesi sebebiyle ona ait kayıtların silinmesini ifade eder.

Tescil, kural olarak istem üzerine yapılır. Tescil edilecek bütün kayıtların, sicildeki değişikliklerin ve kayıt silme işlemlerinin doğrulayıcı belgelere dayanması esastır. Kayıtların dayanağı olan belgeler yazılı şekilde veya elektronik imzalı olarak elektronik ortamda müdürlüğe verilir.

Müdürlüğe başvuru yazılı şekilde ya da elektronik ortamda yapılır. Dilekçede istem açıkça belirtilir ve tescil edilecek olgular gösterilir. Dilekçe sahibi kimliğini ispat etmek zorundadır. Dilekçedeki imza, noterlikçe onaylanmışsa veya güvenli elektronik imza ile imzalanmışsa, ayrıca kimliğini ispatlamasına gerek yoktur.

Tescil başvurusu ilgililer veya temsilciler yahut hukuki halefleri tarafından yetkili müdürlüğe yapılır. İlgililer; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileridir.

Dil : Sicil kayıtları Türkçe tutulur. Tescile dayanak oluşturan tüm belgelerin de Türkçe olması zorunludur.

Süre : Kanunda ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinde aksi düzenlenen hallerin dışında tescil isteme süresi onbeş gündür.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILAN TESCİL VE YENİ KAYIT BAŞVURULARINDAKİ RED NEDENLERİNİN ASGARİ DÜZEYE İNDİRİLMESİ İÇİN BAZI HATIRLATMALAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Tescil ve Kayıt

Tescil ve Kayıt
 • Tescil ve Kayıt
 • Oda Kayıt İşlemleri
 • MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)
 • Anonim Şirket İşlemleri
 • Limited Şirket İşlemleri
 • Kooperatifler
 • Kollektif Şirket İşlemleri
 • Komandit Şirket İşlemleri
 • Gerçek Kişiler
 • Dernekler veya Vakıf İşletmeleri
 • Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi
  Akredite Logo AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı